GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 22: KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CƠ SỎ KINH DOANH DỊCH VỤ (NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP)

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 22 KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CƠ SỎ KINH DOANH DỊCH VỤ
NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số: 340/QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Kỹ thuật chế biến món ăn

101 p gv20210007 16/10/2021 171 1