GIÁO TRÌNH MĐ 16: CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á (NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP)

GIÁO TRÌNH MĐ 16: CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á
NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số: 340/QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Kỹ thuật chế biến món ăn

112 p gv20210007 16/10/2021 179 0