GIÁO TRÌNH MH 17: CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (NGÀNH CHÊ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)


GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo QĐ 340/QĐ- CĐCN ngày 15/11/2019)

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công nghệ
Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho phép
bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều
phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

96 p gv20210007 15/10/2021 108 1