GIÁO TRÌNH MH 13: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng
nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành
mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

Từ khóa: #Kế toán doanh nghiệp

78 p gv20210007 16/10/2021 246 0