GIÁO TRÌNH MH 10.1 CƠ LÝ THUYẾT (NGÀNH CHÊ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

UBND TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

GIÁO TRÌNH CƠ LÝ THUYẾT
(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo QĐ 340/QĐ- CĐCN ngày 15/11/2019)

Ngày nay khoahọc kỹ thuật phát triển như vũ bão, các ngành kỹ thuật
chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong nền kinh tế .Vì vậy việc đào tạo
nhân lực cho các ngành kỹ thuật đóng vai trò quan trọng để tạo ra nguồn

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

122 p gv20210007 15/10/2021 129 0