GIÁO TRÌNH MĐ 24 TIỆN VẠN NĂNG CƠ BẢN (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH TIỆN VẠN NĂNG CƠ BẢN
(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công
nghệ Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho
phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh
doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc
Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

67 p gv20210007 15/10/2021 183 0