GIÁO TRÌNH MĐ 24: KẾ TOÁN MÁY (NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH MĐ 24: KẾ TOÁN MÁY
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Kế toán doanh nghiệp

109 p gv20210007 16/10/2021 291 0