GIÁO TRÌNH MĐ 17: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 (NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH MĐ 17: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPTRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNGBan hành kèm theo Quyết định số:340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng11 năm 2019của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Kế toán doanh nghiệp

186 p gv20210007 19/10/2021 172 1