GIÁO TRÌNH MĐ 16: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1(NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH
MĐ 16: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1
NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Mục tiêu của bài:
- Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán tài chính;
- Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp;
- Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp;
- Trình bày được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp;
- Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định;
- Lựa chọn được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán

Từ khóa: #Kế toán doanh nghiệp

119 p gv20210007 16/10/2021 243 1